Înființarea unei Asociații Non-Profit (ONG)

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată pentru înfiinţarea unei asociaţii non-profit (ONG).

               Pentru înființarea unei asociații, este nevoie de minim trei persoane care, punându-și în acord aportul constând în ajutor material, cunoștințe și/sau muncă, au în vedere realizarea unor activități de interes general ori colectiv, ori pentru un interes personal nepatrimonial, încheind pentru acestea actul constitutiv și statutul asociației în formă autentică sau atestată de către un avocat.

               Din conținutul actelor constitutive ale asociației trebuie să reiasă toate trăsăturile acesteia, respectiv, indicarea membrilor asociați, voința de asociere, scopul și obiectivele asociației, denumirea și sediul ei, durata de funcționare, patrimoniul inițial, componența primelor organe de conducere, administrare și control, modalitatea de dobândire și de pierdere a calității de asociat, drepturile și obligațiile asociaților, categoriile de resurse patrimoniale, atribuțiile organelor de conducere, administrare și control, modalitatea de gestiune în situația dizolvării asociației.

               În conformitate cu predereile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, pentru înființarea unei asociații, respectiv pentru dobândirea personalității juridice, o asociație trebuie înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei de care aparține teritorial sediul asociației.

               Premergătoare înființării asociației este necesară dovada disponibilității denumirii acesteia eliberată de către Ministerul Justiției. De asemenea, membrii trebuie să stabilească sediul asociației, fiind necesară încheierea unui contract de comodat sau închiriere, precum și extras de carte funciară pentru imobil.

               Pentru întocmirea dosarului pentru înființarea unei asociații, trebuie să aveți în vedere că sunt necesare certificatele de cazier fiscal sau declarațiile notariale pentru străinii care nu sunt înregistrați fiscal în România, pentru toți membrii asociați.

               De asemenea, ca și o chestiune relativ nouă, în vederea aplicării legislației referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este necesară, sub sancțiunea respingerii cererii de înființare a asociației, declarația pe propria răspundere făcută de către persoana împuternicită cu efectuarea demersurilor în vederea obținerii personalității juridice a asociației, dată în formă autentică, din care să rezulte datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației.

               Indiferent de modalitatea în care este constituit, în bani sau în natură, patrimoniul inițial la înființarea unei asociații este de minim 200 lei, dovada constituirii lui fiind o altă piesă necesară la dosarul asociației.

               Având dosarul pregătit, acesta se depune la registratura judecătoriei din circumscripția sediului asociației. Urmare a rămânerii definitive a admiterii cererii de dobândire a  personalității juridice, instanța va elibera, la cererea resprezentantului asociației nou înființate, ori mandatarului ei, un certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, certificat care va fi folosit în relațiile cu terții.

               Pentru a finaliza cu înscrierea în baza de date a A.N.A.F., se depun copii ale actelor dosarului de mai sus la care se adaugă și încheierea de admitere a înființării asociației conținând mențiunea definitivă și certificatul de înregistrare, urmând să vă fie eliberat certificatul de înregistrare fiscală.

               De acum, puteți să dați viață asociației dumneavoastră, făcând demersuri pentru angajare, voluntariat, direcționarea cotei din impozitul pe profit.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.