Noi modificări legislative privitoare la asociații și fundații

Prin Legea nr. 276/2020 a fost modificată Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 care reglementează normele referitoare la asociații și fundații.

Modificările sunt numeroase și privesc diferite elemente, precum înscrisurile de la înființarea unei asociații sau fundații, patrimoniu, declarația privind beneficiarul real sau deschiderea de filiale. Vom face o comparație între vechea reglementarea și noutățile aduse.

Actele de constituire necesare

Anterior intervenirii modificărilor, legea prevedea faptul că pentru dobândirea personalității juridice, membrii asociați încheie act constitutiv și statut. Conform noii reglementări, este nevoie doar de statut pentru înființarea asociației, fără ca actul constitutiv să mai fie necesar. La art. 6 din OG 26/2000 se prevăd toate elementele pe care statutul trebuie să le cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute. Informațiile care anterior se regăseau în conținutul actului constitutiv acum vor fi cuprinse in statut.

În plus, se solicita ca actul constitutiv și statutul să fie încheiate în formă autentică, dar acum este suficient ca statutul să fie realizat prin înscris sub semnătură privată. Din acest punct de vedere pot fi anumite dezavantaje, valoarea juridică a unui înscris în formă autentică este mult mai mare, având forță probantă până la declararea sa ca fals. Spre deosebire de acesta, înscrisul sub semnătură privată face dovada între părți până la proba contrară.

Cu alte cuvinte, este mai greu de combătut, de pus la îndoială un înscris în formă autentică, față de înscrisul sub semnătură privată, pentru care se poate cu mai multă ușurință aduce proba contrară. În aceeași ordine de idei, s-a eliminat obligativitatea ca actul constitutiv și statutul să conțină atestarea unui avocat. În trecut, avocatul acorda o încheiere de dare de dată certă și atestare avocațială, care certifica faptul că membrii fondatori au semnat în fața acestuia actele de înființare. Implicarea unui avocat în procedura de dobândire a personalității juridice a unei asociații sau fundații este importantă, de aceasta poate depinde admiterea sau respingerea cererii de înființare a organizației non-profit. Statutul trebuie să conțină anumite informații esențiale pentru buna desfășurare a activității, iar cunoștințele de specialitate ale unui avocat pot ajuta ca actele să fie legal întocmite.

Denumirea organizației non-profit

În situația în care denumirea asociației este într-o altă limbă decât limba română, legea impune să fie atașată traducerea legalizată a denumirii. Potrivit noilor modificări, fac excepție de la această regulă denumirile care conțin nume proprii, intraductibile și denumirile  consacrate internațional. Spre exemplu, dacă asociația are ca denumire un nume propriu străin nu va fi nevoie de traducerea acestuia.

În titlul asociației sau fundației anterior era necesar să fie inclusă denumirea de „ Asociația” sau „ Fundația”. După ultimele modificări, aceste elemente au fost eliminate, fiind suficient să fie menționată doar denumirea efectivă a organizației.

Patrimoniul inițial pentru asociații sau fundații

A fost eliminată valoarea minimă de 200 de lei obligatorie a patrimoniului inițial al unei asociații. În prezent, nu este prevăzută o sumă pentru aportul în natură sau în bani al asociaților. De asemenea, nu mai este obligatoriu să se facă dovada unui patrimoniu inițial la Judecătoria care acordă personalitatea juridică. În schimb, dacă aportul constă în bunuri imobile, ca aport inițial în natură, este în continuare necesar să fie depusă la dosar dovada acestui patrimoniu.

O altă modificare importantă se referă la declarația privind beneficiarul real, prevăzută de Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Conform noii legi, obligativitatea de a depune declarație privind beneficiarul real subzistă doar în situația în care între membrii fondatori este o persoană juridică.

Așa cum se poate observa, modificările aduse tind spre simplificarea acestor proceduri de obținere a personalității juridice. Sunt mai puține condiții care trebuie să fie îndeplinite, mai puține înscrisuri de realizat și de depus.

Cu toate acestea, persoanele care doresc înființarea unei organizații fără scop lucrativ trebuie să țină cont de faptul că toate înscrisurile sunt verificate de un judecător, așadar trebuie realizate corect și în legalitate. Prin îndrumarea unui avocat, procedura va fi mai facilă, iar echipa noastră  stă la dispoziția celor interesați pentru parcurgerea corectă a pașilor necesari pentru înființarea unei asociații sau fundații .

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.